ورزش و سرگرمی و تفریح

تجهیزات باشگاهی و بدنسازی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 318
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 316
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه مسگری یک طرفه به طول 100 ، عرض 80 ، ارتفاع 120 می باشد .
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 306
روه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه پشت پا خوابیده به طول 140 ، عرض 120 ، ارتفاع 140 ، مقدار وزنه 82.5 می باشد . دستگاه پشت پا نشسته وسیله بدنسازی برای تقویت عضلات همسترینگ می باشد. به روی دستگاه (به روی شكم) بخوابید و دستگیره های دستگاه را در دست بگیرید . هر دو پا را بکشید و پاشنه ها را...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 300 قیمت: 13,600,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 294
دستگاه پرس سرشانه برای تقویت عضلات ناحیه کمربند شانه ای می باشد.
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 288 قیمت: 11,400,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 261
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 250
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 220
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده نیکمت بالا سینه بدنسازی به طول 110 ، عرض 50 ، ارتفاع 80 می باشد . روی یک نیمکت شیبدار در زاویه 45 تا 60 درجه قرار بگیرید. میله هالتر را با دستهایی بگیرید که بیشتر از عرض شانه بازند. نفس عمیق بکشید میله هالتر را تا شکاف جناق سینه پایین بیاورید. دستها را به...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 215 قیمت: 19,960,000 ریال ،
تهران
1