افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 425 کد کتاب: 148545، ناشر: گلپا، نویسنده: زهرا طوفان، سال انتشار: 1391، تاریخ ثبت: 1394-04-30، قیمت: 40,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 314 کد کتاب: 149445، ناشر: مروارید، نویسنده: بهاره رهنما، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-07، قیمت: 360,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 285 کد کتاب: 148551، ناشر: ویدا، نویسنده: آر.ال.استاین، مترجم: محمد قاسم زاده، سال انتشار: 1391، تاریخ ثبت: 1394-04-31، قیمت: 50,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 282 کد کتاب: 148993، ناشر: اندیشه‏رفیع‏، نویسنده: لانگمن/سادلر، مترجم: رخشان/شیرازی/بخشعلی زاده، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-06-23، قیمت: 350,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 271 کد کتاب: 121565، ناشر: رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)، نویسنده: هیلگارد/اتکینسون‏/اسمیت‏/بم‏/ه، مترجم: براهنی‏/بیرشک‏/بیک‏/زمانی‏/شه‏، تاریخ ثبت: 1385-04-27، قیمت: 580,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 267 کد کتاب: 149344، ناشر: بدرقه‏جاویدان‏، نویسنده: محمود اصغری، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-07-27، قیمت: 150,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 230 کد کتاب: 149439، ناشر: رخ مهتاب راتا، نویسنده: نیلوفر لاری، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-07، قیمت: 780,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 226 کد کتاب: 149391، ناشر: اترک‏، نویسنده: علی رضا محمدی/علی ناصر رنجبر، سال انتشار: 1393، تاریخ ثبت: 1394-08-04، قیمت: 200,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 219 قیمت: 110,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 195 کد کتاب: 149350، ناشر: آییژ، نویسنده: واسن، مترجم: محسن دستگیر/امید اخگر، سال انتشار: 1391، تاریخ ثبت: 1394-07-28، قیمت: 100,000 ریال ،
رشت
1