آخرین درخواست های خرید

کامپیوتر کارکرده و ضایعات رایانه

قابل توجه شرکتها و ادارات 
خرید در محل کلیه قطعات کارکرده ، مستعمل و...
زمان ارسال درخواست ۰۴ آذر ۱۳۹۶
مقدار مورد نیاز عدد
محل تحویل
ارسال پیشنهاد 10 پیشنهاد مانده
1