افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 277
این حلزون کش از گروه پلی مر(ارگانیک) است. این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می شود. بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب بوده و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند، ممکن است گرانول پاشی روی محصولات زراعی نیز استفاده شود. طعمه های آماده شده بهتر است...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 390
استامی پراید حشره کشی از گروه نئونیکوتینوئید­­­­­­ ­ها می باشد. در کنترل آفاتی مانند شته ها، تریپس­ ها و پروانه ها موثر است. استامی پراید حشرات مقاوم به گروههای ارگانوفسفات، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی را به خوبی کنترل می کند
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 407
اتیون حشره کشی از گروه ارگانو فسفاتها می باشد. دارای خاصیت گیاهسوزی در برخی از ارقام سیب می باشد. محلول پاشی به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشکها توصیه می شود. این آفت­کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 147
قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد. اولین قارچ کش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدک های پودری به کار برده شده است. در مدت کوتاهی پس از سم پاشی، مقدار زیادی از ماده موثر تریدمورف توسط برگ ها و ریشه گیاهان سمپاشی شده جذب و به تمام بافت های گیاهی هدایت می شود و امکان شسته شدن آن توسط...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 255
علف کشی از گروه دی نیتروآنیلین ها است. پندی متالین از طریق ریشه و برگها جذب شده و سبب مرگ گیاه در کوتاه مدت پس از جوانه زنی و یا رویش از خاک می شود. پندی متالین علاوه بر مزارع عدس برای توتون، گلرنگ و تاکستان ها نیز کاربرد دارد. این علف کش برای گیاهان باریک برگ یک ساله در درختان میوه دانه دار و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 154
علف کشی از گروه ایمیدازولینون است. دارای خاصیت ابقایی می باشد، از طریق برگ و ریشه جذب می شود و قابلیت انتقال در آوندهای چوب و آبکش را نیز دارد، از طرفی در مریستم های انتهایی نیز تجمع می یابد. بهترین زمان مصرف این علف کش ، آغاز رشد علفهای هرز و به صورت پس رویشی است. این علف کش را می توان به صورت...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 208
قارج کش کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول ها و ایپرودیون از گروه دی کاربوکسیمات می باشد. دارای دامنه تاثیر وسیع می باشد که برای پیشگیری و درمان، از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم جلوگیری می کند. ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد اما مختصری نیز اثر معالجه کننده از خود نشان می دهد. اختلاط این دو قارچ...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 166
کنه کشی از گروه سولفیت ها می باشد و دارای دوام طولانی می باشد. از طریق تنفس نیز بر روی حشره تاثیر گذار است. روی حالات متحرک کنه ها موثر است. با ترکیبات قلیایی سازگاری ندارد.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 308
کنه کشی از گروه اورگانوتین می باشد و دارای اثر دوام طولانی می باشد. بر تمامی مراحل زیست کنه ( پورگی تا بلوغ) موثر است. دوره کارنس درختان میوه 15 روز و برای صیفی جات 7 روز می باشد. از مخلوط کردن آن با محصولاتی که خاصیت قلیایی دارند خوددرای نمائید.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 233
این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد. این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد. برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن...
تهران
1