تعداد نتایج یافته شده: 3 جستجو در "شوتینگ زباله":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 449
در مجتمع ها و ساختمان هایی که از تعداد واحدهای بیشتری برخوردارند، حجم بیشـتری از زبالـه تولید می گردد. این امـر باعث انبـاشته شـدن حجم بالای کیسه های زباله در اتاقک زباله می گردد. درنتیـجه جهت کاهش حجم و سهولت در حمـل...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 509
از دیگر قسمت های یک سیسـتم شوتیـنگ زبـالـه ، اتـاقـک زبـالـه است که محـل جمـع آوری و انبـاشـته شدن زبـالـه هایـست که از دریـچـه شوتیـنگ انداخته شده اند. دراین روش شوتینگ که ساده ترین روش هم محسوب می شود کیسه های زباله...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 410
در مجتمع های مسکونی و ساختـمان های پر تراکم حمل زبالـه ها بصورت دسـتی موجب پخش زباله ها و ایجاد بوی نامطبوع و همچنیـن تولید میکروب های بیماری زا می شود. این امر در مجتمع های ساختمانی پیشرفته با سیستم های شوتیـنگ زباله...
تهران
1
استان آگهی دهندگان