کتاب و محصولات فرهنگی

کتاب

کتاب های رمان و داستان

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 495
کد کتاب: 149445، ناشر: مروارید، نویسنده: بهاره رهنما، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-07، قیمت: 360,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 456
کد کتاب: 149439، ناشر: رخ مهتاب راتا، نویسنده: نیلوفر لاری، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-07، قیمت: 780,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 402
کد کتاب: 149446، ناشر: شادان‏، نویسنده: مریم دلیر، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-07، قیمت: 210,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 364
کد کتاب: 149686، ناشر: طاعتی‏(رشت)، نویسنده: ندا کوچکی، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-09-07، قیمت: 160,000 ریال ،
رشت
1
استان آگهی دهندگان