شماره تماس:

021 44 84 57 71

شماره فکس:

021 42 69 50 35

شماره همراه:

0910 960 2005

@ آدرس ایمیل:

info[AT]mail.kalapress.com